Close

Konkurs kulinarny #moresonutribullet

Specjalnie dla fanek i fanów kulinarnych eksperymentów nasza marka przygotowała kolejny super konkurs z super nagrodami. Pokaż światu swój wielki talent kulinarny i zgarniaj nagrody. Pochwal się swoimi przepisami, inspiracjami i fit koktajlami! Nie musisz robić wiele, aby wygrać. Stwórz „coś” pysznego – potrawę, smoothie czy koktajl fit – w przepisie użyj bakalii, orzechów lub suszonych owoców. Zrób fajne zdjęcie, umieść je w poście na swoim Instagramie, oznacz w poście naszą markę @moreso.pl oraz @nutribulletpolska i dodaj hasztag #moresonutribullet. Przez 3 tygodnie nasze zacne jury będzie wyłaniać Zwycięzców, którzy otrzymają super nagrody.

Do wygrania w każdym tygodniu:
* 1 nagroda główna: Nutribullet i produkty Moreso – łącznie 3 zestawy konkursowe
* 4 nagrody dodatkowe: produkty Moreso – łącznie 12 zestawów konkursowych

Poniżej znajdziecie regulamin naszego konkursu. Zapraszamy do zabawy!

Wejdź i dołącz do zabawy na @moreso.pl

Konkurs kulinarny #moresonutribullet
Konkurs kulinarny #moresonutribullet

Regulamin konkursu 

REGULAMIN KONKURSU Moreso & Nutribullet

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Moreso & Nutribullet” jest organizowany w celu wyłonienia najlepszych przepisów z wykorzystaniem produktów Moreso.
 2. Organizatorami Konkursu „Moreso & Nutribullet” (zwanego dalej Konkursem) są firmy ROS-SWEET sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Przemysłowej 2,  NIP: 8151702738 oraz Studio Moderna Polska Sp.z o.o., ul.Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa (zwane dalej Organizatorami)
 1. Fundatorami nagród są Organizatorzy – ROS-SWEET Sp. z o.o. funduje zestawy wyrobów Moreso, a
 2. Studio Moderna Polska Sp.z o.o., funduje blender Nutribullet.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie profilu firmowego Moreso na Instagramie https://www.instagram.com/moreso.pl/ (zwanej dalej “Fanpage”) i na stronie profilu firmowego Nutribullet Polska na Instagramie https://www.instagram.com/nutribulletpolska.pl/

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów.
 2. Warunkami wzięcia udziału są:
  * posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram
  * umieszczenie na profilu zdjęcia potrawy wykonanej samodzielnie na bazie produktu z linii Domowe Wypieki Moreso
  * oznaczenie na zdjęciu profilu moreso i nutribullet
  * użycie hasztagów #moresonutribullet
 3. Konkurs trwa od dnia 26.07.2021 do dnia 15.08.2021.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Instagram.

 

 • 3. NAGRODY
 1. Nagrodami głównymi są: 3 zestawy produktów Moreso o wartości 200 złotych każdy zestaw oraz 3 sztuki blendera o wartości 299 złotych każda sztuka.
 2. Nagrodami dodatkowymi jest: 12 zestawów produktów marki Moreso o wartości 100 złotych każdy zestaw.
 3. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju.
 4. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Nagroda ta nie podlega wpłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”).
 6. Organizator , zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof , jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
 7. Warunkiem wydania nagrody Laureatom konkursu jest podanie Organizatorowi na jego prośbę danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu otrzymanych nagród , w tym szczególności danych tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania , PESEL oraz właściwy urząd skarbowy dla miejsca zamieszkania. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi kompletnych danych, o których mowa powyżej nagroda z przyczyn niezależnych od Organizatora może nie zostać wydana.
 8. Organizator ma prawo do zamieszczenia na swoich kanałach Social Media przepisów/postów, które zostaną wysłane na konkurs, nawet jeśli dany post nie uzyska nagrody. Opublikowany wpis będzie zawierał dane autora (oznaczenie profilu wykonawcy).

 

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Co tydzień Organizatorzy wyłaniają jedną osobę, która otrzymuje nagrodę główną i 4 osoby, które otrzymują nagrodę pocieszenia.
 2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy stworzyli najciekawszy autorski przepis i zrobili najładniejsze zdjęcia oraz oznaczyli je markami Moreso i Nutribullet. O wyborze Laureatów konkursu swobodnie decydują Organizatorzy.
 3. Nagrodę (co łącznie dotyczy nagród głównych i nagród pocieszenia) można zdobyć tylko raz.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Instagramie.
 5. Informacja o wygraniu Nagrody zostanie przesłana niezwłocznie przez ROS-SWEET Sp. z o.o. po wyłonieniu Laureata.
 6. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatorów przesyłką pocztową dostarczoną na terytorium Polski.
 7. W celu przekazania mu Nagrody, Laureat konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 9. Każdy z Organizatorów ma prawo podania imion i nazwisko oraz adresów e-mail Laureatów na stronie swojego fanpaga na Instagramie, na co Uczestnik konkursu przez udział w nim wyraża zgodę.
 10. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureata w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani. W takim przypadku prawo do otrzymania nagrody wygasa po upływie 7 dni od przesłania Uczestnikowi wiadomości o wygraniu nagrody.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres ROS-SWEET Sp. z o.o. podany w § 1. pkt 2. z dopiskiem “Prezenty na Facebooku od Moreso i Nutribullet”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ROS-SWEET Sp. z o.o.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Przez zgłoszenie przepisu w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć jego przepisu na profilu firmowym marki Moreso oraz marki Nutribullet, stronie internetowej i blogu każdego z Organizatorów, również w przypadku, gdy nie zostanie Laureatem.
 5. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą przetwarzane przez każdego z Organizatorów, w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu: identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody, publicznego podania imienia i nazwiska Laureata oraz jego adresu e-mail. Uczestnik przez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest każdy Organizator. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody upłynie po 2 miesiącach od zakończenia Konkursu, a okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrodę upłynie po 2 latach od zakończenia Konkursu, z tym wyjątkiem, że okres przechowywania danych osobowych zakończy się po upływie 7 lat od zakończenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do każdego z Organizatorów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter Zapisz się na nasz newsletter, żeby otrzymywać informacje o promocjach i nowych produktach.