fbpx
Close

Konkurs kulinarny #pieczemyzmoreso vol.2

Konkurs kulinarny #pieczemyzmoreso vol.2

Specjalnie dla fanek i fanów kulinarnych eksperymentów nasza marka przygotowała kolejną edycję super konkursu z super nagrodami. Pokaż światu swój wielki talent kulinarny i zgarniaj extra nagrody. Pochwal się swoimi przepisami, inspiracjami czy fit koktajlami! Nie musisz robić wiele, aby wygrać. Stwórz „coś” pysznego – potrawę, smoothie czy koktajl fit – w przepisie użyj bakalii, orzechów lub suszonych owoców. Zrób fajne zdjęcie, umieść je w poście na swoim Instagramie, oznacz w poście naszą markę @moreso.pl i dodaj hasztagi #pieczemyzmoreso i #moreso. Przez 3 tygodnie nasze zacne jury będzie wyłaniać Zwycięzców, którzy otrzymają super nagrody.

Do wygrania w każdym tygodniu:

 • 1 nagroda główna za 1. miejsce: fartuch + akcesoria kuchenne (Akcesoria kuchenne silikonowe 3 szt, forma do pieczenia) + paczka produktów Moreso
 • 1 nagroda za 2. miejsce:  fartuch + forma do pieczenia + paczka produktów Moreso
 • 3 nagrody za 3. miejsce – paczka produktów Moreso

Poniżej znajdziecie regulamin naszego konkursu. Zapraszamy do zabawy!

Wejdź i dołącz do zabawy na @moreso.pl

konkurs #pieczemyzmoreso
konkurs #pieczemyzmoreso

Regulamin konkursu 

REGULAMIN KONKURSU „Pieczemy z Moreso” vol.2

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem akcji „Pieczemy z Moreso” zwanym dalej jako „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest ROS-SWEET Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37 – 100), przy ul. Przemysłowej 2, NIP: 8151702738, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie opublikowany w serwisie Instagram.
 4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Właściciel serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.moreso.pl.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

 

2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 08.08.2022 i trwa do 31.08.2022.
 2. W dniach 17.08.2022, 24.08.2022, 31.08.2022 Organizator wskaże po 5 laureatów Konkursu.

 

3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w serwisie Instagram.
 2. Poprzez udział w Konkursie rozumie się podjęcie działań opisanych w §4 pkt. 1.
 3. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Uczestnik może wykorzystać do udziału w Konkursie tylko jeden Profil  na Instagramie, niezależnie od tego, ile profili w tych serwisach posiada.
 6. Uczestnik ma prawo dołączyć do Konkursu każdego dnia, w czasie jego trwania (który opisany jest w §2 niniejszego regulaminu)
 7. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie „Pieczemy z Moreso” należy wykonać zadanie konkursowe, które polega na przygotowaniu dania/deseru. Wykonaniu i udostępnieniu na swoim profilu zdjęcia przygotowanej potrawy wraz z przepisem, krótką informacją o konkursie oznaczając przy tym profil @moreso.pl oraz używając hasztaga #pieczemyzmoreso.

 

5. Wyłonienie zwycięzcy i oferowane nagrody

 1. Jury wyłoni 15 laureatów (po 5 w każdym z wskazanych tygodni) Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.
 3. W konkursie przewidziano łącznie 15 nagród rzeczowych. Nagrodami są:
 • 3x nagroda główna za 1. miejsce:  fartuch + akcesoria kuchenne (Akcesoria kuchenne silikonowe 3 szt, forma do pieczenia) + paczka produktów Moreso (wartość ok. 200 zł).
 • 3x nagroda za 2. miejsce:  fartuch + forma do pieczenia + paczka produktów Moreso (wartość ok. 150 zł).
 • 9x nagrody za 3. miejsce – paczka produktów Moreso (wartość ok. 100 zł).
 1. Jeden uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 nagrodę.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wyniki będą ogłaszane w poście zamieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/moreso.pl/. Nagrodzony uczestnik zostanie otagowany w poście (w formie: @nick_z_Instagrama).
 4. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.

 

6. Odbiór nagrody

 1. Z laureatami skontaktujemy się poprzez serwis Instagram w wiadomości prywatnej.
 2. Uczestnik ma 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na wysłanie poprzez prywatną wiadomość w serwisie, danych adresowych umożliwiających wysyłkę Nagrody. W przypadku nieudostępnienia danych w określonym wyżej terminie, Nagroda przepada – nie podlega już przyznaniu i pozostaje własnością Organizatora.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 5. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres oraz numer telefonu, a także skan oświadczenia opatrzonego datą i podpisanego przez Laureata o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Pieczemy z Moreso”, w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Potwierdzam, że Organizator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie nagród, działania promocyjne i marketingowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Organizatora firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w wiadomości, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 7. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzców w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 14 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Wysyłka nagrody możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

 

7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.8. Dane osobowe
 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, wraz z późn. zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników jest ROS-SWEET Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (37 – 100), przy ul. Przemysłowa 2, NIP: 815 – 170 – 27 – 38, adres e-mail do kontaktu: marketing@ros-sweet.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w równym zakresie oraz wykonuje wynikające z przepisów prawa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wspólnie, każdorazowo podlegając solidarnej odpowiedzialności przed osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby: prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, doręczenia nagród uprawnionym Laureatom, działań marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzonym Konkursem.
 3. Administrator w celu prawidłowego doręczenia nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich: sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w lit. a powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Przystępując do Konkursu i przesyłając Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
 8. Dane osobowe podane dobrowolnie przez uczestników Konkursu nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie platformie Facebook.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora lub w Serwisie.
 3. Przez zgłoszenie przepisu w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć jego przepisu na profilu firmowym marki Moreso, stronie internetowej i blogu Organizatora, również w przypadku, gdy nie zostanie Laureatem.
 4. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter Zapisz się na nasz newsletter, żeby otrzymywać informacje o promocjach i nowych produktach.