REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MORESO.PL

Sklep Internetowy MORESO.PL działający pod adresem WWW.MORESO.PL jest serwisem prowadzonym przez:
ROS-SWEET SP. Z O.O. z siedzibą w Łańcucie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w RZESZOWIE, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000252710, o kapitale zakładowym 600 000 ZŁ, NIP 8151702738, REGON 180112363

§ 1
Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. SPRZEDAWCA ROS – SWEET Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (KRS: 0000252710)
 2. KUPUJĄCY wyłącznie Konsument
 3. KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje
  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 5. TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży
  w Sklepie Internetowym MORESO.PL
 6. ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli kupującego (konsumenta), które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 7. KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie sprzedawcy, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień kupujący wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 9. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające kupującemu lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 11. GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 12. RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez kupującego od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez sprzedawcę, sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez kupującego ze sklepu internetowego SKLEPMORESO.PL oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep internetowy MORESO.PL zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie WWW.MORESO.PL, świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego MORESO.PL za pomocą koszyka zamówień,
  • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego SKLEPMORESO.PL na zasadach określonych w §9 Regulaminu,
  • umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez kupującego w celu utrzymania sesji zalogowanego kupującego, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb kupujących oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego MORESO.PL.
 6. Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://moreso.pl/sklep/polityka-prywatnosci/
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez kupującego odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w §2 ust. 9 regulaminu.
 9. Kupujący, który zarejestrował swoje konto na stronie sprzedawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Kupujący rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi “newsletter” poprzez podanie sprzedawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. sprzedawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3
Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. gramatura, pojemność, skład, rodzaj opakowania, itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień kupujący dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sklep internetowy MORESO.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez sprzedawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do kupującego. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
  • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
  • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
 7. Na adres e-mail kupującego sklep internetowy MORESO.PL przesyła wiadomość gdzie przekazuje kupującemu w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
  • głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,
  • łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,
  • podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
 8. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:
  • możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,
  • wgląd w historię zamówień z ostatnich 30 dni,
 9. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https:// MORESO.PL /rejestracja. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 10. Sprzedawca dostarcza kupującemu w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub – na żądanie kupującego – fakturę VAT.
 11. W chwili dostawy Sklep internetowy MORESO.PL dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 12. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
  • 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności kupujący wskazał pobranie,
  • 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności kupujący wskazał przedpłatę na konto bankowe.

  Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy,
  a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.

 13. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy kupujący informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja kupującego odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Komentarz” w koszyku zamówień. Sklep internetowy MORESO.PL jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez kupującego terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy MORESO.PL odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z kupującym lub zgodnie z ust. 11, kupujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 14. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy MORESO.PL bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
   • przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:

  Alior Bank S.A. 23 2490 0005 0000 4530 1940 8980

  • za pośrednictwem operatora systemu płatności Tpay:
   Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).
  • gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.
  • Osobiście w punkcie odbioru Sprzedawcy.
 2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Forma dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
  • Firmą kurierską DPD
  • Za pośrednictwem usługi Paczka w Ruchu
  • Za pośrednictwem InPost Sp. z o. o.
   – usługa Paczkomaty 24/7
   – przesyłka kurierska
 2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
 3. Zasady odbioru osobistego towarów zakupionych w Sklepie internetowym MORESO.PL określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6
Koszt dostarczenia towaru

  1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z poniższym cennikiem. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej (Koszt dostawy – GRATIS !), konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.
  2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

Paczkomaty InPost 24/7

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
KOSZT DOSTAWY
PŁATNE Z GÓRY
0-49,99 ZŁ
10,99 ZŁ
>49,99 ZŁ
GRATIS

DPD – paczka kurierska

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
KOSZT DOSTAWY
PŁATNE Z GÓRY
PŁATNE PRZY ODBIORZE
0-49,99 ZŁ
14,99 ZŁ
16,99 ZŁ
> 49,99 ZŁ
GRATIS
GRATIS

InPost – paczka kurierska

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
KOSZT DOSTAWY
PŁATNE Z GÓRY
PŁATNE PRZY ODBIORZE
0-49,99 ZŁ
13,99 ZŁ
15,99 ZŁ
> 49,99 ZŁ
GRATIS
GRATIS

Paczka w Ruchu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
KOSZT DOSTAWY
PŁATNE Z GÓRY
PŁATNE PRZY ODBIORZE
0-49,99 ZŁ
7,99 ZŁ
9,99 ZŁ
>49,99 ZŁ
GRATIS
GRATIS

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy MORESO.PL ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, a w przypadku towarów spożywczych nie dłużej niż do dnia upływu przydatności produktu do spożycia, kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem ;
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy sprzedawcy, podany na wstępie regulaminu;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w lokalu sprzedawcy (pod adresem sprzedawcy podanym na wstępie regulaminu);
 3. Wypełniając formularz reklamacyjny o którym mowa w punkcie a) kupujący otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
 4. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) kupujący może skorzystać
  z wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, gramatura),
  • dowód zakupu reklamowanego towaru,
  • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona,
   a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie reklamującego,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
  • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu, bądź nie reklamacji, kupujący obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń kupującego za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto kupujący, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Prowadzenie przez Sklep internetowy MORESO.PL postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy kupujący jako konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

  W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl Ponadto Sklep internetowy MORESO.PL podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami
  i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady d(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, kupującemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym kupujący albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Kupujący informuje sprzedawcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu kupujący może:
  • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 4
  • złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli kupujący wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na kupującym.
 6. Sklep internetowy MORESO.PL zwraca wszystkie kwoty otrzymane od kupującego, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji kupującego o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca kupującemu koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w § 6 Regulaminu.
 7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sklep MORESO.PL dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Kupujący odsyła towary albo przekazuje je sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli kupujący odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
 10. Do odesłanego towaru musi zostać dołączony dowód zakupu w postaci paragonu lun faktury, otrzymany wraz z zamówionym towarem.
 11. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 12. Sklep MORESO.PL nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9
Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego MORESO.PL

 1. Sprzedawca umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego MORESO.PL
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę kupującego na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego MORESO.PL oraz sprzedawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej sprzedawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  • nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  • obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  • pozostających w sprzeczności z interesem sprzedawcy (nieuczciwa konkurencja).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii, gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego MORESO.PL oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług kupujący może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy sprzedawcy podany na wstępie regulaminu;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w siedzibie sprzedawcy (sprzedawcy podany na wstępie regulaminu);
 3. Kupujący może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
 4. W przypadku przesłania przez kupującego zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę adresu e-mail kupującego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez kupujących.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego MORESOSKLE.PL nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sklep internetowy MORESO.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego MORESO.PL używane są w celach identyfikacyjnych są prawnie chronione.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego MORESO.PL(https:// MORESO.PL /regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6. Sklep internetowy MORESO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik 4: Wzór formularza odstąpienia i wymiany
  2. Załącznik 5: Wzór formularza reklamacyjnego