Close

Konkurs kulinarny #pieczemyzmoreso

Specjalnie dla fanek i fanów kulinarnych eksperymentów nasza marka przygotowała konkurs z super nagrodami. Pokaż światu swój ogromny talent kulinarny i zgarniaj nagrody. Pochwal się swoimi wypiekami, ciastami i ciasteczkami! Nie musisz robić wiele, aby wygrać. Stwórz przepis na „coś” pysznego, w przepisie użyj bakalii, orzechów lub suszonych owoców. Zrób fajne zdjęcie, umieść je na swoim Instagramie, oznacz naszą markę @moreso.pl i dodaj hasztag #pieczemyzmoreso. Nasze zacne jury co tydzień będzie wyłaniać zwycięzców, którzy otrzymają super nagrody. Do wygrania m.in nasze fartuszki, produkty Moreso i foremki do ciastek. Poniżej znajdziecie regulamin naszego konkursu. Zapraszamy do zabawy!

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu REGULAMIN KONKURSU #pieczemyzmoreso Domowe Wypieki z Moreso

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Domowe Wypieki z Moreso” jest organizowany w celu wyłonienia najlepszych przepisów z wykorzystaniem bakalii lub orzechów lub suszonych owoców.
 2. Organizatorem Konkursu „Domowe Wypieki z Moreso” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma ROS-SWEET , ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut, Polska
  NIP: 8151702738 (zwana dalej „Organizatorem”)
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Iznstagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie profilu firmowego Moreso na Instagramie https://www.instagram.com/moreso.pl/ (zwanej dalej “Fanpage”)
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 3. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram
 4. Umieszczenie na profilu zdjęcie potrawy/ciasta wykonanej z użyciem bakalii lub orzechów lub suszonych owoców
 5. Polubienie profilu marki Moreso na Instagramie
 6. Oznaczenie na zdjęciu profilu Moreso oraz użycie hastagu #pieczemyzmoreso
 7. Podanie w poście informacji o przepisie i napisanie o konkursie
 8. Użycie hasztagu #pieczemyzmoreso
 9. Wrzuceniu na swoje instastory grafiki konkursowej i oznaczenie marki @moreso.pl i hasztagu #pieczemyzmoreso
 10. Konkurs trwa od dnia 18-03-2021 do dnia 14-04-2021
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Instagram.
 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodami głównymi są: 5 zestawów, w skład których wchodzą: zestaw produktów Moreso ( 130, fartuch kuchenny( 49 zł) i zestaw foremek(19 zł). Łączna wartość jednego zestawu wynosi 198 złotych.
 2. Nagrodami pocieszenia jest 20 zestawów produktów marki Moreso. Wartość jednego zestawu wynosi 100 złotych
 3. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 4. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Co tydzień Organizator wyłania jedną osobę, która otrzymuje nagrodę główną i 4 osoby, które otrzymują nagrodę pocieszenia.
 2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy stworzyli najciekawsze przepisy i zrobili najładniejsze zdjęcia. O wyborze Laureatów konkursu swobodnie decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Nagrodę (co łącznie dotyczy nagród głównych i nagród pocieszenia) można zdobyć tylko raz.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Instagramie.
 5. Informacja o wygraniu Nagrody zostanie przesłana niezwłocznie po wyłonieniu Laureata.
 6. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną na terytorium Polski.
 7. W celu przekazania mu Nagrody, Laureat konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 9. Organizator ma prawo podania imion i nazwisko/ nicku profilu na Instagramie wszyskich Laureatów na stronie swojego fanpaga na Instagramie, na co Uczestnik konkursu przez udział w nim wyraża zgodę.
 10. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureata w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany . W takim przypadku prawo do otrzymania nagrody wygasa po upływie 7 dni od przesłania Uczestnikowi wiadomości o wygraniu nagrody.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5.  REKLAMACJE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Prezenty na Instagramie od Moreso”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice aplikacji.
 5. Przez zgłoszenie przepisu w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć jego przepisu na profilu firmowym marki Moreso, stronie internetowej i blogu, również w przypadku, gdy nie zostanie Laureatem.
 6. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu: identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody, publicznego podania imienia i nazwiska Laureata oraz jego adresu e-mail. Uczestnik przez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody upłynie po 2 miesiącach od zakończenia Konkursu, a okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrodę upłynie po 2 latach od zakończenia Konkursu, z tym wyjątkiem, że okres przechowywania danych osobowych zakończy się po upływie 7 lat od zakończenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter Zapisz się na nasz newsletter, żeby otrzymywać informacje o promocjach i nowych produktach.